સુરતમાં પાટિદાર પ્રભુત્વ

આમ આદમી પાર્ટીનાં  3 પાટીદાર ચહેરા

1. અલ્પેશ કથીરિયા 2. ગોપાલ ઇટાલિયા 3. મનોજ સોરઠીયા

સુરતમાં પાટિદાર પ્રભુત્વ

આમ આદમી પાર્ટીનાં  3 પાટીદાર ચહેરા

અલ્પેશ કથીરિયા વરાછા વિધાનસભાથી ચૂંટણી લડશે

સુરતમાં પાટિદાર પ્રભુત્વ

આમ આદમી પાર્ટીનાં  3 પાટીદાર ચહેરા

ગોપાલ ઇટાલિયા કતારગામ વિધાનસભાથી ચૂંટણી લડશે

સુરતમાં પાટિદાર પ્રભુત્વ

આમ આદમી પાર્ટીનાં  3 પાટીદાર ચહેરા

મનોજ સોરઠીયા કરંજ વિધાનસભાથી ચૂંટણી લડશે

સુરતમાં પાટિદાર પ્રભુત્વ

આમ આદમી પાર્ટીનાં  3 પાટીદાર ચહેરા

1. અલ્પેશ કથીરિયા 2. ગોપાલ ઇટાલિયા 3. મનોજ સોરઠીયા