સર્વ શક્તિ તમારી અંદર રહેલી છે, તમે એમાં શ્રદ્ધા રાખો.. – શક્તિશાળી વિચાર સ્વામી વિવેકાનંદ

સ્વામી વિવેકાનંદ ભારતની પ્રજાનું પ્રેરકબળ છે. સદીઓ વહી ગઇ છતાંય એમનાં વિચારો આજેય યુવાનોના ચેતનમનને અસર કરે છે. આ વિચારોમાં […]