રામનો જન્મ 22-2-7119 BCE માં થયો હતો એવું લેખકે એમના પુસ્તકમાં જણાવ્યું

કોઇ તમને એવું કહે કે, દ્વારકાના દરિયામાં કૃષ્ણની હવેલી ડૂબી ગઇ હતી, એ હવેલીની એક સોનાની મોહર દ્વારકામાં આવેલ ડની […]