તિર્થંકરવાણી

Showing 5 of 6 Results

જૈન ધર્મનાં બીજા તિર્થંકર અજિતનાથ વિશે જાણો |Tirthankar|

જૈન ધર્મનાં તિર્થંકરો | જૈન ધર્મની વાતો આજે જાણવી જરૂરી થઇ પડી છે. હિંસાનાં મુલ્યોને બળે આપણે આજે જીવી રહ્યા […]