જૈન ધર્મ ના ચોથા Tirthankar Abhinandananatha વિશે જાણો |જૈન ધર્મના 24 તિર્થંકરો| તિર્થંકર અભિનંદન નાથ

Tirthankar Abhinandananatha

Tirthankar Abhinandananatha

જૈન ધર્મનાં પ્રથમ તિર્થંકર ઋષભદેવ વિશે જાણો |જૈન ધર્મનાં 24 તિર્થંકરો|

જૈન ધર્મનાં તિર્થંકરો | જૈન ધર્મની વાતો આજે જાણવી જરૂરી થઇ પડી છે. હિંસાનાં મુલ્યોને બળે આપણે આજે જીવી રહ્યા છીએ ત્યાંથી પાછા વાળવા આપણને સારા મુલ્યોનો સહારો જોઇશે. આપણે આજે ઘણું બધું ચૂકી ગયા છીએ. આમ તો ચૂકી જવુંનો પર્યાય ભૂલી જવું પણ થાય. આજથી ઘણું બધુંનાં પ્રકલ્પબીજ રૂપે દર ગુરૂવારે તિર્થ શાહ વાત … Read more

Home
Search
Video