વિશ્વ કવિતા દિવસે ગુજરાતી કવિતા વિશે | પ્રથમ ગુજરાતી કવિતા

આજે વિશ્વ કવિતા દિવસ. ગુજરાતી કવિતા ની શરુઆતનું ટુંકું સ્વરુપ આપ સમક્ષ મુકીએ છીએ. અહીં પ્રસ્તુત કરવામાં આવેલ કવિતામાં આપ […]