કાર્યક્રમો

2 Results

ભવાઇ દ્વારા લોક જાગૃતતાનો કાર્યક્રમ યોજાયો

જનરલ હોસ્પિટલ દાહોદ અને માનસ ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ ફોર મેન્ટલ હેલ્થના સંયુક્ત ઉપક્રમે માનસિક સ્વાસ્થ્ય જન જાગૃતિ કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું […]

ફોરેન્સિક સાયન્સીસ યુનિવર્સિટી ખાતે આંતરરાષ્ટ્રીય પરિસંવાદ

નેશનલ ફોરેન્સિક સાયન્સીસ યુનિવર્સિટીના સ્કૂલ ઓફ લૉ અને ફોરેન્સિક જસ્ટિસ સ્ટડીઝ તેમજ ઇન્ડિયન કાઉન્સિલ ઓફ સોશિયલ સાયન્સ રિસર્ચના ઉપક્રમે તા. […]