સમરસ હોસ્ટેલ એડમિશન 2022-23 શરૃ |samaras hostel admission 2022-23|

Samaras Hostel | સમરસ હોસ્ટેલ માં એડમિશન મેળવવાની જાહેરાત આવી ગઇ છે. કોલેજ કક્ષાના સ્નાતક, અનુસ્નાતક તથા અન્ય ઉચ્ચ અભ્યાસક્રમોમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ માટે આ એક સોનેરી તક કહી શકાય. અનુસૂચિત જાતિ (SC), અનુસૂચિત જન જાતિ (ST), સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાતવર્ગ (OBC) તથા શૈક્ષણિક વર્ષ આર્થિક રીતે પછાત વર્ગ (EWS)ના વિદ્યાર્થી (Boys) અને વિદ્યાર્થિનીઓ (Girls) ને વર્ષ 2022-23 નાં પ્રવેશપત્રો ઓનલાઇન ભરી શકશે. અમદાવાદ, ભુજ, વડોદરા, સુરત, રાજકોટ, ભાવનગર, જામનગર, આણંદ, હિમતનગર અને પાટણ ખાતે આવેલ સમરસ કુમાર (Boy) અને કન્યા (Girl) છાત્રાલયોમાં પ્રવેશ મેળવવા ઈચ્છતા તમામ વિદ્યાર્થીઓ પાસેથી પર તા. 30/06/2022 સુધી ઓનલાઈન અરજીઓ મંગાવવામાં આવી હતી જે લંબાઇ ને હવે 25/07/2022 કરવામાં આવી છે.

સમરસ હોસ્ટેલ

સમરસના હોસ્ટેલ એડમિશન 2022-23 |samaras hostel admission 2022-23|

દર વર્ષે સમરસ હોસ્ટેલમાં એડમિશન મેળવવા માટે ઘણા લોકો ભાગ લેતા હોય છે. સમરસ હોસ્ટેલમાં એડમિશન મેળવતા વિદ્યાર્થીને રહેવા તેમજ જમવાનો ખર્ચ સરકાર ભોગવતી હોય છે. જાહેરાત મુજબ ધોરણ 12 પાસ હોય એવા જ વિદ્યાર્થીને પ્રવેશ આપવામાં આવશે. સ્નાતક (Bachelor) કક્ષાના દરેક અભ્યાસક્રમોમાં કોઈપણ વર્ષ કે સેમેસ્ટરમાં નવો પ્રવેશ મેળવવા માટે ધોરણ-12ની ટકાવારી (Percentage) અને અનુસ્નાતક (Masters) કક્ષાના અભ્યાસક્રમોમાં સ્નાતક કક્ષાના અભ્યાસક્રમની ટકાવારી (જે ટકાવારીના આધારે યુનિવર્સિટીમાં પ્રવેશ મેળવેલ હોય તે ટકાવારી)ના આધારે મેરીટના ધોરણે પ્રવેશ આપવામાં આવશે. સમરસ હોસ્ટેલે એક નોંધ એવી પણ મૂકી છે કે, વિદ્યાર્થીએ 50% કે તેથી વધારે ગુણ મેળવેલા હોવા જરૃરી છે.

ધોરણ 12 આર્ટસ પછી શું? મુંઝવણ હોય તો વાંચો 

રીન્યુ વિદ્યાર્થીઓએ પણ ફરજીયાતપણે Online અરજી કરવી

સમરસ હોસ્ટેલમાં અગાઉના વર્ષમાં પ્રવેશ મેળવેલા રીન્યુ વિદ્યાર્થીઓએ પણ ફરજીયાતપણે Online અરજી કરવાની રહેશે. ગ્રુપ-3ના રીન્યુ વિદ્યાર્થીઓ બીજા વર્ષે સમરસ હોસ્ટેલમાં રહેવા માંગતા હોય તો તેમને છેલ્લી વાર્ષિક પરિક્ષામાં યુનિવર્સિટીએ નક્કી કરેલા ધારાધોરણો મુજબ છેલ્લા બે સેમેસ્ટરની ટકાવારીમાં (SPI-Semester Performance Index) 55% કે તેથી વધુ માર્કસ મેળવેલ હોવા જોઈએ. જ્યાં ટકાવારીને બદલે ગ્રેડેશન આપવામાં આવતા હોય એ દરમિયાન 55% કે તેથી વધુના સમકક્ષ ગ્રેડેશન હોવા જરૂરી છે. ગ્રુપ-1ના રીન્યુ વિદ્યાર્થીઓ માટે ટકાવારી 50% રાખવામાં આવી છે.

નક્કી કરેલ સમરસ હોસ્ટેલની એડમિશન કમિટી દ્વારા એડમિશન અપાશે

વિદ્યાર્થી દ્વારા કરવામાં આવેલ Online અરજીના આધારે Admission અંગેનો હક્ક દાવો કરી શકશે નહીં. ઓનલાઈન અરજીના આધારે પ્રવેશ માટેની પ્રોવિઝનલ મેરીટ લિસ્ટ પ્રસિદ્ધ થયેથી તેમાં એડમિશન મેળવનાર વિદ્યાર્થીઓએ વેબસાઈટ પર દર્શાવેલ સમયગાળામાં નક્કી કરેલ સમરસ છાત્રાલયમાં અસલ (Original) પ્રમાણપત્રો (Certificate) ની ચકાસણી કરાવવાની રહેશે.એ બાદ નક્કી કરેલ સમરસ હોસ્ટેલની એડમિશન કમિટી દ્વારા એડમિશન આપવામાં આવશે. ગ્રામ્ય વિસ્તારના વિદ્યાર્થીઓ ઈ-ગ્રામ મારફતે પણ એડમિશન માટે ઓનલાઈન અરજી કરી શકશે.

સમરસ હોસ્ટેલની એડમિશન પ્રક્રિયાની વય મર્યાદા 25 વર્ષ

સમરસ હોસ્ટેલની એડમિશન પ્રક્રિયાનાં નિયમો વાંચતા જણાયું કે વયમર્યાદા 25 વર્ષ રાખવામાં આવી છે. આ વયમર્યાદા રાખવા પાછળનું કારણ એ પણ હોઇ શકે કે 25 વર્ષની વય સુધીમાં વિદ્યાર્થીએ સંપૂર્ણ રીતે સારો અભ્યાસ કરી દિધો હશે. અથવા એવું પણ કહી શકાય કે નવા વિદ્યાર્થીઓની ભરતી કરવા માટે સમરસ હોસ્ટેલમાં સંખ્યા ફૂલ ન થઇ જાય એ માટે આવો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હશે. કદાચ એવું પણ કહી શકાય કે નવા વિદ્યાર્થીઓ પણ હોસ્ટેલનો લાભ લઇ શકે તે માટે 25 વય મર્યાદા રાખવામાં આવી હોય.

ખોટા પ્રમાણપત્રોને કારણે એડમિશન રદ થશે

કોઈ વિદ્યાર્થિની ઓનલાઈન ફોર્મમાં રજું કરેલી ટકાવારી (Percentage) અને અસલ માર્કશીટની ટકાવારીમાં તથા લાયકાત અંગેના પ્રમાણપત્રો/વિગતોમાં તફાવત હશે તો તેવા અરજદારોનો એડમિશન કેન્સલ કરવામાં આવશે. એટલે કે ખોટા પ્રમાણપત્રોને કારણે એડમિશન રદ થશે. માટે વિદ્યાર્થીઓએ ધ્યાન રાખવું કે ઓનલાઇન ફોર્મ ભરતી વખતે સમરસ હોસ્ટેલ જે જિલ્લામાં આવેલ છે તે જ જિલ્લાની કોલેજમાં અભ્યાસ કરનાર વિદ્યાર્થીઓને જ પ્રવેશ આપવામાં આવશે. સમરસ હોસ્ટેલના એડમિશન અંગેના નિયમો તેમજ વધારે વિગતો સમરસ હોસ્ટેલની વેબસાઈટ પર દર્શાવેલ છે. સમરસ હોસ્ટેલની વેબસાઇટ પર યોગ્ય રીતે સૂચનાઓ વાંચીને વિદ્યાર્થીઓએ ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે. વધુમાં પ્રવેશ અંગેની કોઈપણ માહિતી માટે વેબસાઈટ પર દર્શાવેલ સબંધિત જિલ્લામાં આવેલ સમરસ છાત્રાલયનો સંપર્ક (Contact) કરવાનો રહેશે.

સમરસ હોસ્ટેલની પ્રવેશપ્રક્રીયા અંતર્ગત ઘણા વિદ્યાર્થીઓને જાણ હોતી નથી કે શું કરવું જોઇએ કે શું નહીં. આ માટે તમારે ઓનલાઇન ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ કરતી વખતે ધ્યાન રાખવાનું હોય છે કે માર્કશીટને બદલે જાતિનો દાખલો અપલોડ થયો છે કે કેમ? આપ બારમું ધોરણ પાસ છો તમે ઇચ્છો તો જાતે પણ તમારું ફોર્મ ભરી શકો છો તમારા મોબાઇલમાં. ન આવડતું હોય તો શિખવાની કાળજી રાખી પોતાનું એડમિશન બચાવો. આપના વિશ્વાસુ મિત્રો પાસે પણ ઓનલાઇન ફોર્મ ભરાવી શકો છો.

ઓનલાઇન પ્રવેશ માટે આપે https://samras.gujarat.gov.in. com/ સમરસ હોસ્ટેલની વેબસાઇટ પર ક્લિક કરવું.

10માંની બોર્ડની પરીક્ષામાં નાપાસ થયેલા પિતાએ લખ્યો પુત્રને પત્ર

Leave a Reply

Your email address will not be published.