શ્રી હનુમાન ચાલીસા | shree Hanuman Chalisha

હનુમાન ચાલીસા ગુજરાતીમાં વાંચો | hanuman chalisha download| hanuman chalisha download pdf| hanuman chalisha download in pdf| Gujarati hanuman chalisha| Hanuman Chalisha| Hanuman | હનુમાન ચાલીસા | હનુમાન ચાલીસા પીડીએફ| Gujarati pdf Hanuman Chalisha

॥ દોહા ॥


શ્રી ગુરૂ ચરન સરોજ રજ, નિજ મન મુકુરૂ સુધારિ ।
બરનઉં રઘુબર બિમલ જસુ, જો દાયકુ ફલ ચારિ ॥
બુદ્ધિહીન તનુ જાનકે, સુમિરૌં પવન કુમાર ।
બલ બુદ્ધિ વિદ્યા દેહુ મોહિં, હરહુ કલેશ વિકાર ॥

(Hanuman Chalisha)

(હનુમાન ચાલીસા)

॥ ચૌપાઈ ॥


જય હનુમાન જ્ઞાન ગુન સાગર ।
જય કપીસ તિહું લોક ઉજાગર ॥


રામદૂત અતુલિત બલ ધામા ।
અંજનિ પુત્ર પવન સુત નામા ॥


મહાવીર વિક્રમ બજરંગી ।
કુમતિ નિવાર સુમતિ કે સંગી ॥


કંચન બરન વિરાજ સુવેસા ।
કાનન કુંડલ કુંચિત કેસા ॥


હાથ બજ્ર ઔર ધ્વજા બિરાજૈ ।
કાંધે મૂંજ જનેઊ સાજૈ ॥


શંકર સુવન કેસરી નંદન ।
તેજ પ્રતાપ મહા જગ બંદન ॥


વિદ્યાવાન ગુની અતિ ચાતુર ।
રામ કાજ કરિબે કો આતુર ॥


પ્રભુ ચરિત્ર સુનિબે કો રસિયા ।
રામ લખન સીતા મન બસિયા ॥


સૂક્ષ્મ રૂપ ધરિ સિયહિં દિખાવા ।
વિકટ રૂપ ધરિ લંક જરાવા ॥


ભીમ રૂપ ધરિ અસુર સંહારે ।
રામચંદ્ર કે કાજ સંવારે ॥


લાય સંજીવન લખન જિયાયે ।
શ્રી રઘુબીર હરષિ ઉર લાયે ॥


રઘુપતિ કીન્હીં બહુત બડ઼ાઈ ।
તુમ મમ પ્રિય ભરતહિ સમ ભાઈ ॥


સહસ્ર બદન તુમ્હારો જસ ગાવૈં ।
અસ કહિ શ્રીપતિ કંઠ લગાવૈં ॥


સનકાદિક બ્રહ્માદિ મુનિસા ।
નારદ સારદ સહિત અહીસા ॥


જમ કુબેર દિક્પાલ જહાં તે ।
કવિ કોવિદ કહિ સકે કહાં તે ॥


તુમ ઉપકાર સુગ્રીવહિં કીન્હાં ।
રામ મિલાય રાજ પદ દીન્હાં ॥


તુમ્હરો મંત્ર વિભીષણ માના ।
લંકેશ્વર ભયે સબ જગ જાના ॥


જુગ સહસ્ત્ર યોજન પર ભાનુ |
લીલ્યો તાહિ મધુર ફલ જાનુ ॥

પ્રભુ મુદ્રિકા મેલિ મુખ માહીં |
જલધિ લાંધી ગયે અચરજ નાહીં ||

દુર્ગમ કાજ જગત કે જેતે |
સુગમ અનુગ્રહ તુમ્હરે તેતે ||

રામ દુઆરે તુમ રખવારે |
હોત ન આજ્ઞા બિનુ પૈસારે ||

સબ સુખ લહૈ તુમ્હારી સરના |
તુમ રક્ષક કાહુ કો ડરના ||

આપન તેજ સમ્હારૌ આપે |
તીનો લોક હાંક તે કાંપે ||

ભુત પિશાચ નિકટ નહિં આવૈ |
મહાવીર જબ નામ સુનાવૈ ||

નાસે રોગ હરે સબ પીરા |
જપત નિરંતર હનુમંત બિરા ||

સંકટ સે હનુમાન છુડાવૈ |
મન કર્મ બચન ધ્યાન જો લાવૈ ||

સબ પર રામ તપસ્વી રાજા |
તિન કે કાજ સકલ તુમ સાજા ||

ઔર મનોરથ જો કોઈ લાવે |
સોઈ અમિત જીવન ફલ પાવે ||

ચારો જુગ પરતાપ તુમ્હારા |
હૈ પ્રસિધ્ધ જગત ઉજીયારા ||

સાધુ સંત કે તુમ રખવારે |
અસુર નિકંદન રામ દુલારે ||

અષ્ટ સિધ્ધિ નૌ નિધિ કે દાતા |
અસ બર દીન જાનકી માતા ||

રામ રસાયન તુમ્હરે પાસા |
સદા રહો રઘુપતિ કે દાસા ||

તુમ્હરે ભજન રામકો પાવે |
જનમ જનમ કે દુઃખ બિસરાવૈ ||

અન્ત કાલ રઘુબર પુર જાઈ |
જહાં જન્મ હરી ભકત કહાઈ ||

ઔર દેવતા ચિત ન ધરઈ |
હનુમંત સેઈ સર્વ સુખ કરઈ ||

સંકટ કટે મિટૈ સબ પીરા |
જો સુમિરૈ હનુમંત બલવીરા ||

જય, જય, જય, હનુમાન ગોસાઈ |
કૃપા કરહુ ગુરુ દેવકી નાઈ ||

જો સતબાર પાઠ કર કોઈ |
છુટહિ બન્દિ મહા સુખ હોઈ ||

જો યહ પઢૈ હનુમાન ચાલીસા |
હોય સિધ્ધિ સાખી ગૌરીસા ||

તુલસીદાસ સદા હરિ ચેરા |
કીજે નાથ હદય મહં ડેરા ||

પવન તનય સંકટ હરન
મંગલ મૂરતિ રુપ |
રામલખનસીતા સહિત
હૃદય બસહુ સુરભૂપ ||

(Hanuman Chalisha)

Hanuman Chalisha
Hanuman Chalisha

Hanuman Chalisa (હનુમાન ચાલીસા) read more

(Hanuman Chalisha)

shrī guru charan saroj ruj, nij man mukuru sudhari।
baranau raghuber bimal jasu, jo dayaku phal chari॥

budhiheen tanu janike, sumirau pavan-kumar।
bal budhi vidya dehu mohi, harahu kales vikaar॥

jaya hanumāna gnyāna guna sāgara।
jaya kapīsa tihu loka ujāgara॥ 1 ॥

rāma dūta atulita bala dhāmā।
anjani putra pavanasuta nāmā॥ 2 ॥

mahāvīra vikrama bajarangī।
kumati nivāra sumati ke sangī॥ 3 ॥

kanchana barana birāja subesā।
kānana kundala kunchita kesā॥ 4 ॥

hātha bajra au dhvajā birājai।
kādhe mūnja janeū sājai॥ 5 ॥

shankara suvana kesarī nandana।
teja pratāpa mahā jaga bandana॥ 6 ॥

vidyāvāna gunī ati chātura।
rāma kāja karibe ko ātura॥ 7 ॥

prabhu charitra sunibe ko rasiyā।
rāma lakhana sītā mana basiyā॥ 8 ॥

sūkshma rūpa dhari siyahi dikhāvā।
bikata rūpa dhari lanka jarāvā॥ 9 ॥

bhīma rūpa dhari asura sahāre।
rāmachandra ke kāja savāre॥ 10 ॥

lāya sanjīvani lakhana jiyāe।
shrī raghubīra harashi ura lāe॥ 11 ॥

raghupati kīnhī bahut badāī।
tuma mama priya bharatahi sama bhāī॥ 12 ॥

sahasa badana tumharo jasa gāvai।
asa kahi shrīpati kantha lagāvai॥ 13 ॥

sanakādika brahmādi munīsā।
nārada sārada sahita ahīsā॥ 14 ॥

jama kubera dikpāla jahā te।
kabi kobida kahi sakai kahā te॥ 15 ॥

tuma upakāra sugrīvahi kīnhā।
rāma milāya rājapada dīnhā॥ 16 ॥

tumharo mantra bibhīshana mānā।
lankeshvara bhae saba jaga jānā॥ 17 ॥

juga sahasra jojana para bhānū।
līlyo tāhi madhura phala jānū॥ 18 ॥

prabhu mudrikā meli mukha māhī।
jaladhi lāghi gaye acharaja nāhī॥ 19 ॥

durgama kāja jagata ke jete।
sugama anugraha tumhare tete॥ 20 ॥

rāma duāre tuma rakhavāre।
hota na āgnyā binu paisāre॥ 21 ॥

saba sukha lahai tumhārī saranā।
tuma rakshaka kāhū ko daranā॥ 22 ॥

āpana teja samhāro āpai।
tinau loka hāka te kāpai॥ 23 ॥

bhūta pishācha nikata nahi āvai।
mahābīra jaba nāma sunāvai॥ 24 ॥

nāsai roga harai saba pīrā।
japata nirantara hanumata bīrā॥ 25 ॥

sankata te hanumāna chhudāvai।
mana krama bachana dhyāna jo lāvai॥ 26 ॥

saba para rāma tapasvī rājā।
tina ke kāja sakala tuma sājā॥ 27 ॥

aura manoratha jo koī lāvai।
Sohi amita jīvana phala pāvai॥ 28 ॥

chāro juga para tāpa tumhārā।
hai parasiddha jagata ujiyyārā॥ 29 ॥

sādhu santa ke tuma rakhavāre।
asura nikandana rāma dulāre॥ 30 ॥

ashta siddhi nau nidhi ke dātā।
asa bara dīnha jānakī mātā॥ 31 ॥

rāma rasāyana tumhare pāsā।
sadā raho raghupati ke dāsā॥ 32 ॥

tumhare bhajana rāma ko pāvai।
janama janama ke dukha bisarāvai॥ 33 ॥

anta kāla raghubara pura jāī।
jahā janma hari bhakta kahāī॥ 34 ॥

aura devatā chitta na dharaī।
hanumata sei sarba sukha karaī॥ 35 ॥

sankata katai mitai saba pīrā।
jo sumirai hanumata balabīrā॥ 36 ॥

jaya jaya jaya hanumāna gosāī।
kripā karahu gurudeva kī nāī॥ 37 ॥

jo shata bāra pātha kara koī।
chhūtahi bandi mahā sukha hoī॥ 38 ॥

jo yaha padhai hanumāna chālīsā।
hoya siddhi sākhī gaurīsā॥ 39 ॥

tulasīdāsa sadā hari cherā।
kījai nātha hridaya maha derā॥ 40 ॥

(Hanuman Chalisha)

(હનુમાન ચાલીસા)

અષાઢી બીજનાં રોજ નિકળતી Jagannath Rath Yatra સાથે રાધા કથાની 1 જોડાયેલ કથા

Leave a Reply

Your email address will not be published.