ફોરેન્સિક સાયન્સીસ યુનિવર્સિટી ખાતે આંતરરાષ્ટ્રીય પરિસંવાદ

નેશનલ ફોરેન્સિક સાયન્સીસ યુનિવર્સિટીના સ્કૂલ ઓફ લૉ અને ફોરેન્સિક જસ્ટિસ સ્ટડીઝ તેમજ ઇન્ડિયન કાઉન્સિલ ઓફ સોશિયલ સાયન્સ રિસર્ચના ઉપક્રમે તા. […]