ભવાઇ દ્વારા લોક જાગૃતતાનો કાર્યક્રમ યોજાયો

જનરલ હોસ્પિટલ દાહોદ અને માનસ ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ ફોર મેન્ટલ હેલ્થના સંયુક્ત ઉપક્રમે માનસિક સ્વાસ્થ્ય જન જાગૃતિ કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. દાહોદ જિલ્લાના જુદાજુદા તાલુકાઓમાં લોકજાગૃતતાના કાર્યક્રમની પ્રસ્તુતી કરવામાં આવી હતી. કાર્યક્રમના અનુસંધાનમાં માનસ ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ ફોર મેન્ટલ હેલ્થ દ્વારા દાહોદ જિલ્લામાં ભવાઈ દ્વારા લોકોમાં માનસિક રોગ વિશે જાગૃતતા આવે તે માટે જુદા જુદા વેશ ભજવાયા હતા. આ ઉપરાંત મનોવૈજ્ઞાનિકોની ટીમ દ્વારા શાળા, કોલેજ, કચેરીઓ અને આંગણવાડી કેન્દ્રો માં જઈને માનસિક આરોગ્ય જાગૃતતા અંગેના લેક્ચરનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું જેમાં માનસિક રોગ વિશે સંપૂર્ણ માહિતી પુરી પાડવામાં આવી હતી.

શહેરો અને ગામડાઓમાં લોકોમાં માનસિક આરોગ્ય વિશે જાગૃતતા આવે એ માટે 100 થી વધુ જાગૃતતા પ્રોગ્રામ કરવામાં આવ્યાં હતા. આ કાર્યક્રમને સફળ બનાવવામાં દાહોદ જનરલ હોસ્પિટલના મુખ્ય જિલ્લા તબીબી અધિકારીશ્રી, ડો. નરેશ નિનામા (માનસિક રોગ નિષ્ણાંત), એન.સી. ડી સ્ટાફ અને માનસ ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટના પ્રમુખ ડો. નયન સોલંકી નો સહકાર રહ્યો હતો.

Leave a Reply

Your email address will not be published.